Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatja a receptekkonyve.hu (továbbiakban: “weboldal”) látogatóit, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, illetve az információs önrendelkezési jogukat, adatkezelés során a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. Az Adatkezelési tájékoztató azt ismerteti, hogy a szolgáltató (és egyes esetekben más harmadik fél) hogyan gyűjti, használja fel, osztja meg, illetve dolgozza fel a kezelt személyes adatokat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát szükség esetén frissítse, illetve megváltoztassa.

Adatkezelő adatai: A weboldal Székely Sándor (továbbiakban “Szolgáltató”) tulajdona.

Elérhetőség: receptekkonyve @gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikkének értelmében a szolgáltató nem valósít meg olyan adatkezelést, amely szükségessé tenné adatvédelmi tisztségviselő kijelölését.

Kezelt személyes adatok köre

A látogatók IP címét, a látogatás időpontját, az elért tartalom címét, illetve a böngésző adatait a weboldalt működtető szerver rögzíti a naplózás során.

Adatkezelés időtartama: maximum 30 nap, kivéve, ha egyedi esetben a szolgáltató jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, ekkor a szolgáltató jogos érdekének fennállásáig.

Látogató által kezdeményezett visszajelzés (e-mail) esetén a szolgáltató az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli.

Adatkezelés időtartama: az adatok az utolsó levélváltást követő 30. napon törlésre kerülnek, kivéve, ha egyedi esetben a szolgáltató jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, ekkor a szolgáltató jogos érdekének fennállásáig.

Adatkezelés célja

A szolgáltató az adatokat statisztikai célokra, hibakeresésre, a visszaélések kiszűrésére, megakadályozására, a szolgáltatás teljesítésének biztosítására és ellenőrzésére, valamint a weboldallal kapcsolatos visszajelzések kezelése érdekében használja.

A weboldalra használatakor, amennyiben ezt a látogató által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt a látogató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, telefon, hordozható okos eszközök), illetve azon célból úgynevezett HTTP-sütit (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie)helyezhet el.

A HTTP-süti vagy cookie olyan kisméretű adatcsomag vagy adatblokk, amely akkor kerülhet a számítógépre vagy a böngészésre használt eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók. Például statisztikai adatokat gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, illetve felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak személyre szabásához.

Általánosságban a sütik megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, a látogatók számára, hogy jobb böngészési élményt és hatékony információforrást jelentsen. Valamint biztosítják a szolgáltató részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül a szolgáltató sem tudja garantálni a látogatónak a honlap teljes körű használatát.

Harmadik fél által használt sütik

A weboldal használata során harmadik féltől származó sütik is kerülhetnek a böngészésre használt eszközére, amely analitikai mérések (látogatottsági statisztikák) készítését segítik.

Analitika

Analitikai mérések céljából külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat a weboldal, melyek segítségével statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal használatáról.

A szolgáltató a Google Analytics szolgáltatását használja analitikai mérések céljából. A szolgáltatásban nincsenek aktiválva a “remarketing” és a “hirdetésjelentési funkciók”, viszont az “IP anonimizálás” alkalmazva van. Így az analitikai mérések nem tartalmaznak azonosításra alkalmas személyes adatokat.

A Google Analytics által elhelyezett sütik nem alkalmasak arra, hogy be tudják a látogatót személy szerint azonosítani. Csak olyan információkat gyűjtenek, mint például: a látogató melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott és mennyi oldalt keresett fel, valamint milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje. Ezeket a kapott információkat a szolgáltató csak és kizárólag a weboldalának fejlesztésének, és javításának céljával használja fel.

A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított az Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

További információk a Google adathasználati gyakorlatáról: Google Analytics Adatvédelem és biztonság

Marketing

A szolgáltató harmadik fél által üzemeltetett hirdetési szolgálatokkal is együttműködik. Ezek a külső szolgáltatók, amilyen a Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google), cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a látogatóknak a weboldalt vagy más weboldalakat érintő korábbi látogatásaik alapján. A Google az adatokat a saját gyakorlatuknak megfelelően kezeli. További információkat erről a gyakorlatról a Google Adatvédelmi irányelveiben talál, illetve azt is részletesen megismerheti, hogy hogyan használja a Google a cookie-kat a hirdetésekhez. A személyre szabott hirdetésekről Hirdetésbeállítások oldal felkeresésével leiratkozhat.

A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított az Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

A weboldal html kódja, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a felhasználó által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik fél végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak, azok felsorolása nem lehetséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos korábbi döntését bármikor módosíthatja: Adatvédelmi és cookie-beállítások

Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal biztonságos szerveren üzemel, melyhez a szolgáltatón kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett írásban jogosult a megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli a szolgáltató, valamint kinek továbbította személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését kérni.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: a) az érintett hozzájárulásával, b) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy c) jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül a szolgáltató köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. A szolgáltató köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha a szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Továbbá, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, akkor a receptekkonyve @gmail.com email-címen jelezze azt a szolgáltató részére.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik - különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő - felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat @naih.hu

Weboldal: www.naih .hu